Verona, Motor Bike Expo e Raduno auto americane, Gennaio 2018.